Prawa i obowiązki pasażera

Prawa i obowiązki pasażera

Prawa i obowiązki pasażera na terenie Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Dokument określa warunki i procedury uzyskania zwrotów i rekompensat od linii lotniczych.

Odmowa przyjęcia na pokład samolotu

Przewoźnik może odmówić wejścia na pokład, jeżeli pasażer nie stosuje się do któregokolwiek punktu regulaminu przewoźnika i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa np.:

  • jest pod wypływem alkoholu,
  • usiłuje wnieść na pokład przedmioty niedozwolone lub stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa innych i lotu,

Uwaga!
Jeśli pasażer nie zastosuje się do odpowiednich postanowień regulaminu przewoźnika, odmowa wejścia na pokład samolotu następuje bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty.

Co to jest overbooking?

Overbooking to praktyka linii lotniczych polegająca na sprzedaży większej liczby biletów niż liczba miejsc dostępnych w samolocie. Przewoźnicy opierają się przy ustalaniu limitów overbookingu na wnikliwych analizach obłożenia lotów i informacjach, jaki procent pasażerów średnio nie stawia się do odprawy. W ten sposób istnieje małe prawdopodobieństwo, że spotkamy się z odmową wejścia na pokład.

Kto na ochotnika?
Gdyby jednak nastąpiła taka sytuacja, przewoźnik ma obowiązek poszukać ochotników, którzy zgodziliby się na rezygnację z wykupionego miejsca i przelot kolejnym dostępnym połączeniem. W przypadku, kiedy nie znajdą się takie osoby, przewoźnik wyznacza pasażerów sam. Przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty odpowiedniej rekompensaty, której wysokość jest uzależniona od trasy lotu, i może wynosić od 250 do 600 EUR. Jeśli w danym dniu nie ma już kolejnych przelotów, przewoźnik zapewnia też nocleg i ewentualny transport.

W każdym przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu, kiedy odpowiedzialność ponosi przewoźnik, według rozporządzenia UE 261/2004 ma on obowiązek poinformować pisemnie pasażera o procedurze przyznawania odszkodowań i sposobie udzielania pomocy.

Przyda się polisa ubezpieczeniowa
Najlepszym zabezpieczeniem przed ewentualnością odmowy wejścia na pokład samolotu, czy to z winy pasażera czy linii lotniczych, jest wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Pamiętaj! 
W każdym wypadku odmowy przyjęcia na pokład podstawą możliwości wystąpienia o jakąkolwiek rekompensatę jest  stawienie się pasażera na czas do odprawy biletowo-bagażowej.

Odwołanie lotu

W przypadku, kiedy lot został odwołany i przesunięty bądź całkowicie anulowany, linie lotnicze są zobowiązane znaleźć dla pasażera alternatywne połączenie lub wypłacić pełen zwrot kosztów lotu.

Wyżywienie i nocleg
Oprócz tego przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia wyżywienia i noclegu, jeśli alternatywne połączenie następuje w dniach kolejnych, chyba że przewoźnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od tego obowiązku w regulaminie, który akceptujemy przy zakupie lotu.

Jeśli wybraliśmy opcję zwrotu kosztów lotu, przewoźnik ma obowiązek dokonania takiego zwrotu w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania prośby o zwrot.

Odszkodowanie
Oprócz tego pasażerowie mają prawo do uzyskania od przewoźnika odszkodowania, którego kwota może wynosić od 250 do 600 EUR w zależności od długości trasy. Podstawą uzyskania odszkodowania jest stawienie się pasażera na czas do odprawy biletowo-bagażowej. Chcesz sprawdzić, czy przysługuje ci odszkodowanie za odwołany lot? Skorzystaj ze specjalnego formularza i uzyskaj niezbędne informacje oraz pomoc w otrzymaniu należnych pieniędzy.

Znaczne opóźnienie lotu

W zależności od długości planowanego lotu, jeśli opóźnienie przekroczy od 2 do 4 godzin, przewoźnik jest zobowiązany pokryć koszty wyżywienia, miejsca w hotelu czy innych świadczeń. Warunkiem wystąpienia o jakąkolwiek rekompensatę jest stawienie się pasażera na czas do odprawy biletowo-bagażowej.

W przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej 5 godzin, pasażer ma prawo wystąpić do linii o pełen zwrot kosztów lotu i dodatkowo, odpowiednie odszkodowanie.

Kiedy odszkodowanie?
Należy pamiętać, że możliwość ubiegania się o odszkodowanie nie zależy od opóźnionego wylotu, ale opóźnionego dotarcia do portu docelowego. Ponadto, nie mamy prawa do rekompensaty, jeżeli opóźnienie wynika z wystąpienia siły wyższej, np. warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od przewoźnika, jak strajk czy zamknięcie przestrzeni powietrznej. Aby sprawdzić, czy przysługuje ci odszkodowanie za opóźnienie twojego lotu, skorzystaj z specjalnego formularza.

Przed wylotem warto zastanowić się nad wykupem ubezpieczenia podróżnego, który zabezpiecza przed niespodziewanymi kosztami, wynikającymi w przypadku opóźniania lub anulowania połączenia.

Zagubienie lub uszkodzenie bagażu w czasie lotu

Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie nadanego przez nas bagażu rejestrowanego. Sprawdź, czego możesz wymagać w przypadku zniszczenia, zgubienia lub uszkodzenia bagażu przez linie lotnicze.

 

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!