Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Uwaga! Poniższe zasady dotyczą odstąpienia lub wypowiedzenia umów ubezpieczenia podróżnego oraz ubezpieczenia bagażu. W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

Po wykupieniu ubezpieczenia zawsze można ubiegać się o jego wypowiedzenie. Oto kilka zasad, o których należy pamiętać, jeśli zechcesz rozwiązać umowę:

  1. Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
  2. Niezależnie od okresu, na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od niej w dowolnym terminie przed rozpoczęciem ochrony.
  3. Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  4. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony.
  5. Jeśli Ubezpieczający chce odstąpić lub wypowiedzieć umowę i ubiegać się o zwrot składki, to zobowiązany jest przekazać Ubezpieczycielowi oryginalny certyfikat wraz z pismem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy, a w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, której okres ubezpieczenia się rozpoczął, Ubezpieczający zobowiązany jest ponadto złożyć oświadczenie, czy w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela miało miejsce zdarzenie objęte ochroną wynikającą z umowy.
  6. Za datę odstąpienia od umowy uważa się datę otrzymania przez Ubezpieczyciela pisma o odstąpieniu.
  7. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia za okres niewykorzystanej ochrony Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy wysokość składki podlegającej zwrotowi liczona jest od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela pisma o odstąpieniu.
  9. Odstąpienia lub wypowiedzenia umowy należy dokonać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!