Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej

Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej

Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej uzależniony jest typu zdarzenia i rodzaju ubezpieczenia.

Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

Ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, odpowiedzialności cywilnej oraz bagażu podróżnego

Ochrona rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania ubezpieczonego przy wyjeździe. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki.

Zakończenie ochrony ma miejsce w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie. Musi to nastąpić nie później niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ochrona rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego domu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeździe, nie wcześniej jednak niż w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia oraz po opłaceniu składki, natomiast kończy się w momencie powrotu Ubezpieczonego do domu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

Ochrona zaczyna działać po 4 godzinach od momentu, kiedy Ubezpieczony dotrze do miejsca przeznaczenia. Tak jak w poprzednich przypadkach zapis obowiązuje wyłącznie podczas wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania do kraju docelowego.

Ubezpieczenie opóźnienia lotu

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po 4 godzinach od planowanego lotu, którego data i godzina zapisane są na bilecie lotniczym.

Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu

Ochrona rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia podróży, a kończy się w chwili powrotu Ubezpieczonego do jego kraju stałego zamieszkania.

Ubezpieczenie mienia ruchomego pozostawionego w miejscu zamieszkania

Ochrona rozpoczyna się od chwili opuszczenia miejsca stałego zamieszkania w dniu rozpoczęcia zaplanowanej podróży. Ochrona kończy się w chwili powrotu Ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania, nie później jednak niż 24 godziny po zaplanowanym terminie powrotu Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie w podróży krajowej

Ubezpieczenie kosztów transportu medycznego, assistance, odpowiedzialności cywilnej oraz bagażu podróżnego

Ochrona rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia podróży samolotem, pociągiem lub autokarem przy wyjeździe, nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki.

Zakończenie ochrony kończy się w momencie powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie później jednak niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ochrona rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego domu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu rozpoczęcia podróży samolotem, pociągiem lub autokarem, nie wcześniej jednak niż w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia oraz po opłaceniu składki, natomiast kończy się w momencie powrotu Ubezpieczonego do domu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy powrocie, nie później jednak niż o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

Ochrona zaczyna działać po 4 godzinach od momentu, kiedy Ubezpieczony dotrze do miejsca przeznaczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie opóźnienia lotu

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po 4 godzinach od planowanego lotu, którego data i godzina zapisane są na bilecie lotniczym.

Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki, a kończy wraz z godziną odlotu lub odjazdu autokaru albo pociągu oznaczoną na bilecie. W przypadku zakupienia noclegu ochrona kończy się w przedostatnim dniu planowanego pobytu w hotelu.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zawsze kończy się

  • gdy wyczerpie się suma ubezpieczenia,
  • gdy wygaśnie termin stosunku ubezpieczenia.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!