Praca za granicą a ochrona ubezpieczeniowa

Praca za granicą a ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby wyjeżdżające za granicę w celu wykonywania pracy umysłowej, natomiast nie obejmuje osób wyjeżdżających w celu wykonywania pracy fizycznej.

Praca umysłowa to wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą pracy biurowej, a także uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych.

Praca fizyczna to rodzaje prac, do których zaliczane są:

  • wykonywanie działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, zwiększających ryzyko powstania szkody, ale także działań niewynikających ze stosunku pracy i działań niezarobkowych, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce, hobby, zwiększających ryzyko powstania szkody;
  • wykonywanie działań z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych;
  • wykonywanie prac w transporcie, przy jednoczesnym wykonywaniu czynności związanych z rozładunkiem, przeładunkiem lub załadunkiem towarów;
  • wykonywanie prac w pogotowiu ratunkowym, policji, straży miejskiej i pożarnej, wojsku (z zastrzeżeniem, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje zdarzeń związanych z wykonywaniem ćwiczeń pod kontrolą władz wojskowych), przy ochronie lub dozorze (niezależnie od tego, czy osoba wykonująca pracę jest wyposażona w broń, czy nie);
  • wykonywanie prac w budownictwie budowa tuneli, dróg, mostów, obsługa maszyn budowlanych, prace na zewnątrz budynków, wykonywanie prac wykończeniowych;
  • wykonywanie prac w: gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, tartakach (również przez przedsiębiorców wykonujących osobiście taką działalność);
  • wykonywanie następujących zawodów: konwojent, stolarz, rolnik;
  • wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe;
  • wykonywanie wszelkich prac na wysokościach;
  • wykonywanie wszelkich prac na jednostkach pływających.

Ubezpieczenie podróżne nie obejmuje swoim zakresem odpowiedzialności za szkody OC związane z wykonywaniem pracy. Natomiast przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!