Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w nagłych sytuacjach

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w nagłych sytuacjach

Gdy Twój powrót opóźnia się z przyczyn losowych - nieleżących po Twojej stronie, to okres ubezpieczenia podróżnego może zostać przedłużony bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, ale o nie więcej niż 72 godziny.

Można skorzystać z takiej możliwości w następujących przypadkach:

  • awaria środka transportu komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
  • zdarzenia losowe: pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch lub upadek pojazdu powietrznego,
  • akcja ratownicza, prowadzona w związku ze zdarzeniami losowymi, które zostały wyżej wymienione,
  • odwołanie lub opóźnienie środka transportu publicznego ze względu na złe warunki atmosferyczne,
  • wypadek w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej.

W przypadku zagrożenia przedłużenia się podróży zagranicznej jesteś zobowiązany do zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel może zażądać odpowiedniego dokumentu, który zaświadczy o zaistniałej sytuacji, dlatego jeśli to tylko możliwe należy uzyskać dokument, który potwierdzi zdarzenie, np. potwierdzenie z linii lotniczych, rachunek za naprawę lub holowanie itp.

Niestety okres 48 godzin jest nieprzekraczalny, i gdy nieplanowany pobyt będzie dłuższy, dalsze rozszerzenie ubezpieczenia podróżnego w czasie będzie niemożliwe. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji będzie zakupienie nowego ubezpieczenia podróżnego na wybrany termin.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!