Słowniczek ubezpieczeń A-Z

Słowniczek ubezpieczeń A-Z

agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

akt terroru – nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z użyciem siły lub przemocy (albo z groźbą ich użycia) przeciwko ludziom bądź mieniu, organizowane dla osiągnięcia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bądź religijnych z jednoczesnym wprowadzeniem chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego;

amatorskie nurkowanie – niezawodowe i niewyczynowe nurkowanie z aparatem oddechowym (akwalungiem) maksymalnie do 18 metrów głębokości;

amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardu – niezawodowe i niewyczynowe uprawianie narciarstwa lub snowboardu po wyznaczonych trasach;

amatorskie uprawianie sportu – aktywność sportowa Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka, w szczególności: baseball, maratony biegowe, biegi długodystansowe, biegi na orientację w terenie, jazda konna, jazda quadem, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, kręgle, łyżwiarstwo, narciarstwo wodne, nordic walking, windsurfing, wioślarstwo, wspinaczka wysokogórska (do 5500 m n.p.m.) żeglarstwo morskie oraz żeglarstwo śródlądowe (do miejsc nie charakteryzujących się skrajnymi warunkami atmosferycznymi);

bagaż podręczny – bagaż, który pozostaje pod opieką pasażera przez cały czas podróży;

bagaż podróżny – walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością tj. ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia (suszarka, lokówka, żelazko, maszynka do golenia), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, wózki inwalidzkie (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich używania) wózki dziecięce, drobne prezenty i pamiątki.

Centrum Assistance – jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela, do której Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić wystąpienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową;

choroba przewlekła – choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe lub nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia;

ciąża zagrożona – ciąża, którą lekarz uzna za ryzykowną; podstawą uznania ciąży jako zagrożonej jest wpis w karcie ciąży, dokumentacji medycznej;

członek rodziny, rodzina – małżonek, dzieci, rodzice/rodzic, prawni opiekunowie/opiekun podróżujący wraz z dzieckiem/dziećmi, w tym również dzieckiem/dziećmi przysposobionymi, teściowie, rodzeństwo, dziadkowie i wnuki, osoby przysposobione. Za członków rodziny uznaje się także osoby pozostające w konkubinacie, przez który rozumie się wolny związek dwóch osób pełnoletnich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; za członków rodziny uznaje się także inne osoby dorosłe podróżujące wspólnie z dzieckiem/dziećmi, pod warunkiem, że istnieje pokrewieństwo między dziećmi i podróżującymi osobami dorosłymi;

deszcz nawalny – deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia współczynnika wydajności deszczu, z przyczyn, za które Ubezpieczyciel odpowiedzialności nie ponosi, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub sąsiedztwie świadczące o wystąpieniu deszczu nawalnego;

dokument ubezpieczenia – wystawione przez Ubezpieczyciela lub w jego imieniu: polisa/certyfikat/karta ubezpieczenia podróżnego lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

dziecko – osoba będąca na utrzymaniu rodziców lub prawnych opiekunów, w wieku do 18. roku życia;

franszyza redukcyjna – kwota określona w niniejszych OWU, o którą Ubezpieczyciel pomniejsza każde świadczenie;

hospitalizacja – leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, powstałe w wyniku następstwa nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;

huragan – wiatr o prędkości nie mniej niż 24 m/s ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia współczynnika prędkości wiatru, z przyczyn, za które Ubezpieczyciel odpowiedzialności nie ponosi, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub sąsiedztwie świadczące o wystąpieniu huraganu;

impreza turystyczna – dojazd/powrót i pobyt za granicą, składające się z co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny, albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu lub też pobyt w wynajętych apartamentach wakacyjnych, kwaterach lub w hotelu, pod warunkiem że impreza turystyczna jest zorganizowana przez organizatora turystyki;

katastrofa naturalna – zdarzenie związane z działaniem sił natury, powodujące drastyczne zmiany środowiska i wywołane przez czynniki naturalne, takie jak: wstrząsy sejsmiczne, wybuchy wulkanów, pył wulkaniczny, pożary, susze, powodzie, huragany, fale tsunami, zjawiska lodowe na rzekach, morzach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, masowe występowanie szkodników, chorób roślin i zwierząt;

koszty leczenia – wydatki poniesione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego na zorganizowanie usług medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i środki opatrunkowe niezbędne, aby przywrócić Ubezpieczonemu stan zdrowia umożliwiający powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego;

kradzież – dokonanie zaboru mienia Ubezpieczonego;

kradzież z włamaniem – dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia Ubezpieczonego, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź oryginalnego klucza, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju.

kraj stałego zamieszkania Ubezpieczonego – kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje przez okres co najmniej jednego roku bezpośrednio poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia i w którym koncentruje się jego życie osobiste i zawodowe. Krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu kształcenia się lub do którego jest oddelegowana do pracy;

lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy na terenach górskich lub falistych;

lekarz – osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza;

mienie ruchome – następujące urządzenia i przedmioty użytku domowego: sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy, elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego oraz meble;

mieszkanie – miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania Ubezpieczonego;

nagłe zachorowanie – stan chorobowy powstały w sposób nagły i niepowiązany z wcześniejszymi wypadkami, schorzeniami lub chorobami, na które cierpiał chory przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej. Za nagłe zachorowanie uważa się również zawał mięśnia serca i udar mózgu, jeżeli przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej chory nie cierpiał na chorobę układu sercowo–naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze lub chorobę wieńcową) lub cukrzycę i zaburzenia lipidowe;

nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, niezależnie od swej woli i stanu zdrowia, fizycznych obrażeń ciała, powodujących trwały uszczerbek/inwalidztwo lub śmierć Ubezpieczonego;

okres ubezpieczenia – okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa;

organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

osoba towarzysząca Ubezpieczonemu – osoba odbywająca podróż wraz z Ubezpieczonym;

podróż zagraniczna – czas dojazdu/powrotu i pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego;

pośrednik turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych;

poważne zdarzenie losowe – zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, którego nie można powstrzymać i zachodzące niezależnie od woli Ubezpieczonego; za poważne zdarzenie losowe uważa się między innymi: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie mieszkania, huragan;

powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, lub zalanie terenów wskutek deszczu nawalnego, lub spływ wód po zboczach lub stokach na terenach gór;

pozostawanie pod wpływem alkoholu – stan powstały w wyniku wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 promila alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;

praca fizyczna – kliknij tutaj i dowiedz się więcej;

praca umysłowa – wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą pracy biurowej (tj. niezwiązanej z pracą fizyczną) lub uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych;

przenośny sprzęt elektroniczny – telefon komórkowy, sprzęt fotograficzny i kamery wideo, notebook, laptop, palmtop, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo

rabunek – zabranie cudzego mienia ruchomego przez osoby trzecie w celu przywłaszczenia na skutek użycia przemocy bezpośrednio na osobie posiadającej mienie lub w skutek groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy, lub doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, albo stosowanie wyżej wymienionych środków przemocy bezpośrednio po dokonaniu zaboru mienia, gotówki w celu utrzymania się w jego posiadaniu. W przypadku ubezpieczenia gotówki wypłaconej z bankomatu i utraconej przez Ubezpieczonego w wyniku kradzieży lub rabunku, podczas podróży Ubezpieczonego stosuje się następującą definicję: rabunek – każde użycie groźby zastosowania przemocy lub zastosowanie przemocy wobec Ubezpieczonego przez osoby trzecie, których celem jest pozbawienie Ubezpieczonego gotówki wypłaconej z bankomatu;

Regulamin – regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet;

składka ubezpieczeniowa – opłata za ubezpieczenie obliczona na podstawie wybranego wariantu ubezpieczenia, liczby dni, liczby osób ubezpieczonych, strefy geograficznej oraz ryzyk dodatkowych, uwzględniająca ewentualne zniżki i podwyżki;

sporty ekstremalne – szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

sporty powietrzne – szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkiego rodzaju ich odmiany, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej;

strefy geograficzne – Europa – Kontynent europejski na zachód od Gór Ural wraz z przyległymi wyspami a także kraje pozaeropejskie sąsiadujące z Morzem Śródziemnym (z wyłączeniem Algierii, Izraela, Libanu oraz Libii); Świat – Cały świat z wyjątkiem podróży do, przez lub na terytorium następujących krajów: Iran, Syria, Sudan, Korea Północna oraz terytorium Krymu.

suma ubezpieczenia – wskazana w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia;

szkoda na osobie – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć;

szkoda na rzeczy – zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia;

szpital – działający zgodnie z prawem zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków, alkoholu, ośrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych;

ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki;

ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia;

uposażony – osoba (lub osoby) wskazana imiennie przez Ubezpieczonego na piśmie, uprawniona do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego zarówno przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie jej trwania. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia zmienić Uposażonego. Zmiana obowiązuje od dnia następnego po otrzymaniu tej informacji przez Ubezpieczyciela. W przypadku gdy suma procentowych udziałów Uposażonych nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie należnego świadczenia są wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wymienionych ze wskazania Ubezpieczonego. W sytuacji nie wyznaczenia Uposażonego, stosuje się przepisy § 9 ust. 6 niniejszych OWU;

wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu – aktywność fizyczna polegająca na uprawianiu sportu:
1) związanego z regularnym treningiem z jednoczesnym udziałem w zawodach lub treningach lub imprezach/obozach kondycyjnych i szkoleniowych;
2) związanego z udziałem w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym;
3) wynikającego z przynależności do klubu sportowego i związanego z tym udziałem w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym;
4) przez osoby uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianym sportem wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub zwrotu kosztów.

wykonywanie pracy – podjęcie przez Ubezpieczonego w trakcie jego podróży zagranicznej wszelkich działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, a także działalność niezarobkowa typu: wolontariat, praktyki i szkolenia zawodowe.

zaburzenia psychiczne – choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (F00–F99);

zwierzęta dzikie i egzotyczne – zwierzęta tradycyjnie nie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, i nieutrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

Wszystkie terminy użyte w tym słowniczku pochodzą z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróżnego Travel Protect. 

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!