Standardowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego w sytuacjach nagłych

Standardowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego w sytuacjach nagłych

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletów w sytuacjach nagłych zabezpieczy Cię na wypadek niespodziewanej zmiany planów, kiedy zaplanowany lot nie będzie możliwy. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zwróci Ci całą kwotę, jaką wydałeś na zakup biletu.

Uwaga!
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jednakże maksymalnie do równowartości 5000 EUR.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z biletu lotniczego, gdy wynika to z następujących powodów:

  • nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową hospitalizacją Ubezpieczonego lub powodującego znaczne ograniczenia samodzielności ruchowej Ubezpieczonego,
  • nagłej ciężkiej choroby Ubezpieczonego, wymagającej natychmiastowej hospitalizacji i nierokującej wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu turystycznego Ubezpieczonego,
  • nagłej ciężkiej choroby lub nieszczęśliwego wypadku członka rodziny Ubezpieczonego, wymagającej natychmiastowej hospitalizacji i nierokującej wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu turystycznego. Również w przypadku, gdy sytuacja wymaga obecności Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego,
  • nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku członka rodziny Ubezpieczonego powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej (tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, w okresie planowanego wyjazdu), przy której wymagana jest obecność Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,
  • ciąży zagrożonej, komplikacji związanych z ciążą Ubezpieczonego lub małżonki/partnerki Ubezpieczonego, skutkujących co najmniej tygodniową hospitalizacją przypadającą w okresie wyjazdu zagranicznego lub w okresie 7 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w związku z przedwczesnym porodem Ubezpieczonego lub małżonki/partnerki Ubezpieczonego, będącej współuczestnikiem podróży Ubezpieczonego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego powodu występuje pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony i/lub małżonka Ubezpieczonego była maksymalnie w 8 tygodniu ciąży oraz w sytuacji, gdy zdarzenie będące powodem rezygnacji z biletu lotniczego wystąpiło nie później niż przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży,
  • zgonu Ubezpieczonego lub członka jego rodziny,
  • poważnego zdarzenia losowego w miejscu stałego zamieszkania Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania powstałego w wyniku działania ognia, katastrof naturalnych lub będącego wynikiem przestępstwa, powodującego konieczność osobistej obecności ubezpieczonego,
  • udokumentowanej kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży, np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej – pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom,
  • kradzieży albo pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które powodują konieczność dokonania czynności administracyjnych i prawnych, wymagających obecności w kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 14 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!