Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Chcąc odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, należy przesłać towarzystwu ubezpieczeniowemu pocztą tradycyjną lub mailem pisemne oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy.

Jeśli okres ubezpieczenia nie rozpoczął się, można odstąpić od umowy w dowolnym terminie przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Wystarczy skontaktować się z nami w tej sprawie.

Jeżeli odstąpienie od umowy ubezpieczenia nastąpiło po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel ma prawo żądać opłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w którym udzielał ochrony. Wysokość należnej składki zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu, na jaki została udzielona ochrona ubezpieczeniowa.

Osoba ubezpieczająca będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania jej o zawarciu umowy. W przypadku jeśli osoba ubezpieczająca jest przedsiębiorcą i zawarła umowę ubezpieczenia na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to ma prawo odstąpienia w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia bez wskazania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Których umów ubezpieczenia może dotyczyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie umowy jest możliwe w przypadku następujących ubezpieczeń dostępnych w eSky:

  • ubezpieczenia podróżnego,
  • ubezpieczenia bagażu.

Wypowiedzenie umowy nie jest możliwe w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji w podróży.

 

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!